K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
BIP.gov.pl

  Przedmiot działalności i kompetencje

   

  Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy:

  • reprezentowanie samorządu wobec sądów, organów państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji;
  • udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących unormowań prawnych;
  • koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;
  • uchwalanie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania oraz rozpatrywanie wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej;
  • wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, jeżeli jego mandat wygasł w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Radców Prawnych;
  • wybór przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów, jego zastępcy i członków;
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych;
  • koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych;
  • uchwalanie regulaminów:
  1. działalności samorządu i jego organów;
  2. zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów;
  3.  odbywania aplikacji radcowskiej; prowadzenia list radców prawnych 
   i aplikantów radcowskich,
  4. dotyczących zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta
   w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego,
  5. dotyczących szczegółowych zasad wykonywania zawodu radcy prawnego;
  6. dotyczących zasad wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa
   w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej;
  7. dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego
   i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych;
  • uchylanie sprzecznych z prawem uchwał zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych;
  • tworzenie okręgowych izb radców prawnych, określanie ich liczby oraz terytorialnego zasięgu;
  • określanie zasad działania zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego 
   i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru;
  • określanie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego;
  • ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu;
  • określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej podziału oraz wysokości opłat związanych z decyzją w sprawie wpisu na listę radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz opłat manipulacyjnych;
  • uchwalanie zasad zwalniania aplikantów od ponoszenia w całości lub w części opłaty rocznej, a także odraczania jej płatności lub rozkładania jej na raty;
  • wykonywanie zadań określonych w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
   w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie określonym w ustawie.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Ewa Przasnek
  Publikacja dnia: 08.12.2020
  Podpisał: Aleksandra Urbankiewicz
  Dokument z dnia: 08.12.2020
  Dokument oglądany razy: 7415
Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie